Dreamweaver CS6基础入门教程

首先,希望你会在电脑前学习这里的知识,而不是在显示缩水的手机屏上学习缩水技术。

第1节 网站概述                                   4分钟

第2节 DW简介                                    4分钟

第3节 新建网页                                   4分钟

第4节 管理站点                                   8分钟

第5节 预览和测试                                8分钟

第6节 添加文本                                   2分钟

第7节 添加特殊字符                            5分钟

第8节 设置文本格式                            3分钟

第9节 添加链接                                  6分钟

第10节 锚链接                                   10分钟

第11节 插入图片                                11分钟

第12节 图片链接和图片热点                6分钟

第13节 插入媒体                                11分钟

第14节 插入表格                                6分钟

第15节 表格实例                                5分钟

第16节 插入表单                                7分钟

第17节 表单实例                                9分钟

第18节 HTML基础语法(1)               7分钟

第19节 HTML基础语法(2)               6分钟

第20节 HTML常用标签(1)               8分钟

第21节 HTML常用标签(2)               7分钟

第22节 创建CSS样式表                       6分钟

第23节 CSS样式表基本选择器             6分钟

第24节 CSS样式表复合选择器             8分钟

第25节 文本属性                               6分钟

第26节 背景属性                                6分钟

第27节 框模型复习本节                      6分钟

第28节 边框                                      3分钟

第29节 列表                                      4分钟

第30节 居中应用                                6分钟

赞 (15)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

浙公网安备 33050202000151号